Yhteistyökumppanille

Seritatyö

Seritatyö on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttamaa työtä, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa. Työn tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella. Tarkoituksena on vähentää seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikoksentekijöiden toimintaan.

Asiakaskohderyhmää ovat seksuaalirikostaustaiset tai potentiaaliset rikoksentekijät 15-vuotiaista alkaen. Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä henkilöitä, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Lisäksi Seritatyön piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään.

SERITATYÖN tavoitteina on
  • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella
  • kehittää seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä
  • luoda työmenetelmiä, joilla voidaan auttaa henkilöitä, joilla seksuaalikäyttäytyminen on laiton tai muuttumassa laittomaksi
  • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa
  • lisätä ammattilaisten tietoutta seksuaalirikoksen tekijöistä.

Asiakastyö

Seritatyön toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen, luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti parityöskentelynä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla. Terapeuttiset muutoskeskustelut ovat avoimia, dialogisia ja narratiivisia kokonaisuuksia, joissa tuetaan asiakasta uudenlaisen tarinan ja identiteetin rakentamisessa. Seritatyössä käytetään eklektismistä lähestymistapaa, joka tarkoittaa parhaimpien tekniikoiden valitsemista eri lähteistä, tyyleistä ja terapiaorientaatioista, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan avuntarpeita. Työskentelyn vaativuuden vuoksi molemmat työntekijät ovat koulutukseltaan psykoterapeutteja.

Yhteistyökumppaneille

  • uusinta tietoa seksuaalirikoksen tekijöiden auttamisesta
  • koulutusten järjestäminen yhteistyössä
  • työn ja toiminnan esittelyä
  • konsultaatioita
  • verkostoyhteistyötä

Taustaa

Seritatyön taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita, kuten Oulun vankila, Kestilän vankila, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Poliisi, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut, OYS:n oikeuspsykiatria, Oulun evankelisluterilainen seurakunta, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry. Seri-verkoston tavoitteena on kehittää yhteistyössä palveluja seksuaalirikostaustaisille.

SERITA-pilottihanke 2015

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima ja rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä.

Ota yhteyttä

Seritatyö etsii yhteistyökumppaneita tutkimus-, koulutus -ja kehittämistyön eri asiantuntija organisaatioista.

Tule mukaan Seri-verkostoon kehittämään seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä Oulun seudulla.

Sähköposti: info@seritatyo.fi